Şubat 3, 2023
Haberler

Tüzük

YILDIZLI DAĞCILAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Yıldızlı Dağcılar Spor Kulübü Derneği” olarak kurulmuştur.

Aşağıdaki maddelerde “YDK”; Dernek kısa adı ile anılmıştır.

Derneğin merkezi İstanbul’ dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, Üyeleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü (YTÜDAK) üyelerinin birbirleri ile olan iletişimlerinin devamını sağlamak, bu sporun icrası için gerekli motivasyonu üyeleri arasında devam ettirmek ve üyeleri ile YTÜDAK üyelerinin kaynaşmasını sağlayacak kültürel organizasyonlar, sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları ve spor yarışmaları düzenlemesi amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Yurt içinde veya yurt dışında tırmanış organizasyonları düzenlemek. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Bu amaçla çalışma yapmak, eğitim vermek, yarışma düzenlemek, sempozyumlar ve paneller düzenlemek, düzenlenen yarışmalara katılmak,
 • Dağlarda kazaya uğrayan ve kaybolan kişiler için amatör bir çalışma ile en etkin arama ve kurtarma çalışması yapmak,
 • Sportif nitelikli eğitim merkezleri, dağ evleri, dağ sığınakları, yukarıda belirtilen sporlara gönül verenlerin bir arada yaşayacağı yaşam alanları oluşturmak ve eğlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller ve tesisler kurmak, işletmek.
 • Dernek üyelerinin iç haberleşmesini sağlamak için resmi haberleşme e-posta grubu kurmak ve tüm duyuru ve bilgilendirmeleri resmi haberleşme grubunda paylaşmak.
 • Derneğin tanıtımı, üyelerin bilgilendirilmesi ve gerçekleşen amaçların görsellerinin, raporlarının yayınlanması amacı ile web sayfası kurmak ve güncel tutmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Dağcılık (alçak, orta ve yüksek irtifa dağcılık türlerinin hepsi), bouldering (kısa kaya), sportif kaya, buz, miks ve donmuş şelale tırmanışları, trekking, hiking, orienteering” (oryantiring), rafting, nehir kayağı, hydrospeed, kano, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, kanyoning, mağaracılık, kar kayağı, tüplü sualtı dalıcılığı, kayak, macera yarışı, vb başta olmak üzere çeşitli doğa sporu dallarında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü Gelişim Eğitim Programını başarı ile tamamlamış ve 2 (iki) yıl süresince aidat borcu olmayan en az 1 (bir) dernek üyesinin referansı bulunan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen, giriş aidatını ve ilk yıl aidatını ödemiş olan üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Genel Kurul üye kabulünde en üst merci olup son karar yetkisine sahiptir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • E-posta ile dernek haberleşme grubuna veya üyenin derneğe bildirdiği e-posta adresine yapılan ikazlara rağmen üyelik aidatını o yılın ilk 9 (dokuz) ayı içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu tarafından durum incelenir ve yapılan soruşturma sonucunda durum değerlendirilir ve üyeliğin son bulup bulmayacağına karar verilir. Üyelikten çıkarılma kararı verilirse üyelik ilk Genel Kurul’a kadar askıya alınır. Son karar Genel Kurul tarafından verilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Genel Kurul üyelikten çıkan ya da çıkarılan üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmeye yetkilidir.

Üyeliğin Dondurulması

Üyenin askerlik, doğum, şehir veya iş değişikliği ve benzeri geçerli mazeretlerle Yönetim Kurulu’na yazılı veya e-posta ile başvurması ve Yönetim Kurulu’nun onaylaması halinde üyeliğini Yönetim Kurulunun belirleyeceği süreyle dondurabilir. Üyeliğin dondurulduğu süre içerisinde tahakkuk eden üyelik aidatı alınmaz. Üye; dondurulan süre boyunca üyelik haklarından faydalanamaz.

Dernek Kuruluş Tarihi ve Kurucu Üyeleri

Dernek 28.06.2006 tarihinde kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Hükmü kesinleşmiş yüz kızartıcı suçlar ve aidat borcu hükümleri dışında kurucu üyelere üyelik sonlandırma cezası verilemez ancak diğer cezalar Genel Kurul kararıyla uygulanabilir.

 1. Salim Ökçün GÜLMEZ
 2. Kamil Aykut TÜREM
 3. Burak YILDIZ
 4. Caner ODABAŞOĞLU
 5. Hakan BALABAN
 6. Kağan AYBUDAK
 7. Mustafa Erdem YEŞİLDAL
 8. Muzaffer BİLGE

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetim Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; tahakkuk etmiş aidat borcu olmayan derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylar, Genel Kurul başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Dernek organlarının seçiminde blok ya da çarşaf liste yöntemi kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağına Genel Kurul karar verir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Fakat, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Yönetim Kurulunca sunulan; giriş ve yıllık alt ve üst sınır aidat tutarını onaylamak. Talep üzerine giriş aidat uygulamasını geçici olarak uygulamama kararını onaylamak.
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi amacı ile yönetim kuruluna yetki verir, [Bu kısmın çıkartılması gerekiyor]
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 • Genel kurul, üyeliğe kabul veüyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
 • Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları almak veya satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını ve/veya kapatılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Giriş ve yıllık aidat tutarlarının tespiti için, alt ve üst sınır aidat tutarlarını Genel Kurul onayına sunmak.
 • Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan giriş ve yıllık aidat alt ve üst sınır tutarlarını Karar Defterine işlemek.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Giriş ve Yıllık Aidatı: Üye Giriş Aidatı; Asil üye başvurusu onaylanmış olan üyenin bir kereye mahsus olmak üzere ödediği tutardır. Üye Yıllık Aidatı; asil üyelerden her takvim yılı için bir defa alınan tutardır. Her asil üyeden eşit miktarda yıllık aidat alınır. Üye giriş ve yıllık aidat tutarı; Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu tarafından, tüm üyelere e-posta haberleşme grubunda duyurulur. (Bir sonraki genel kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu, her sene kasım – aralık ayları arasında yapacağı bir yönetim kurulu toplantısında, gelecek yılın bütçesini hazırlarken, gerekli gördüğü takdirde, Genel Kurul bütçe görüşmelerinde belirtilen alt ve üst sınır giriş ve yıllık aidat tutarının dışında olmamak şartı ile, bir sonraki yılın giriş ve yıllık aidat tutarlarını revize edebilir.) Giriş aidatı ilk yıl ve Yıllık aidat ise, ilgili yıl içerisinde peşin olarak aşağıda belirtilen üç yöntem ile ödenir.
  • Üye tarafından derneğin resmi banka hesabına yatırılır. Banka tarafından verilen dekont “Alındı Belgesi” yerine geçer.
  • Dernek Sayman’ına elden verilen aidat için eğer üç aylık süre içerisinde planlı bir harcama yoksa, Sayman; üye adına derneğin resmi hesabına açıklama kısmına üyenin adı ve soyadını yazarak yatırır. Banka tarafından verilen dekontta üye adı – soyadı olduğu için “Alındı Belgesi” yerine geçer ve üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderilir. Eğer birden fazla kişinin yıllık aidatı, birlikte tek seferde derneğin resmi hesabına yatırılacak ise açıklama kısmına üye numaralarını yazarak ya da haberleşme grubunda isim listesini paylaşarak banka hesabına yatırılır. Banka tarafından verilen dekontta üye numarası olduğu için “Alındı Belgesi” yerine geçer ve elektronik resmi haberleşme grubuna göndereceği elektronik postada üye numaraları ile birlikte isim ve soy isimleri de belirten içerik ile birlikte, ekinde dekontu ekleyerek gönderir. Her bir üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderilmez.
  • Dernek Sayman’ına elden verilen aidat için eğer üç aylık süre içerisinde planlı bir harcama varsa üye adına “Dernek Gelir Makbuzu – Alındı Belgesi” düzenlenir. Gelir; planlı harcama amacı ile kullanılır.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi

Madde 13- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 14- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile dernek üyelerinden ileri dönemlerin yıllık aidatlarının erken ödenmesini talep edebilir. Ödeme problemi olmayan üyeler tarafından yapılan aidat ödemeleri yapılır. Erken ödeme yapan üyeler ileri ki yıllardaki üye aidatı tutar değişikliğinden etkilenmezler. O yılın aidatını ödemiş olarak kabul edilir. Bunun dışında herhangi bir borçlanma yöntemi kullanılmaz. Üyeden en fazla iki yıllık ekstra yıllık aidat ödemesi talebi yapılabilinir. Eğer yapılan ödeme miktarı iki yıllık aidattan fazla ise, fazla olan miktarın bağış statüsünde kabulü yapılır ve gelir defterine bağış olarak kayıt edilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 15- Tüzük değişikliği “Genel Kurul kararı” ile veya “Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar” maddesine uygun süreç içerisinde yapılabilir.

“Genel Kurul”da veya “Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar” maddesine uygun süreç içerisinde tüzük değişikliği yapılabilmesi için tahakkuk etmiş aidat borcu olmayan derneğe kayıtlı asil üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Eğer Genel Kurul aracılığı ile tüzük değişikliği yapılması kararı alınmış ise çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, tahakkuk etmiş aidat borcu olmayan derneğe kayıtlı asil üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. “Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar” maddesine uygun süreç içerisinde yapılacak ise cevaplar resmi haberleşme grubunda isim – soy isim ve verdiği karar listelenmiş olarak duyurulur.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 16- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde YILDIZLI DAĞCILAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 17- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 17 (Onyedi) maddeden ibarettir. 21/12/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’ da katılımcıların tamamının % 100 oy birliği ile kabul edilmiştir.